Tunel de rentat TBS

TBS-MULTI

El túnel que demostra que la simplicitat pot ser efectivitat. Disposa de les prestacions bàsiques, oferint molt bon rendiment, altes produccions i un manteniment mínim.

TBS-HYGIEN

Pot realitzar processos de rentat intensius per a roba amb un elevat nivell de brutícia o que precisin de desinfecció. Està especialment indicat per al sector sanitari.

TBS-FLEXI

El túnel que permet una flexibilitat i versatilitat absoluta en quan al disseny del diagrama de banys.