Política mediambiental

Compliment de totes les lleis i normatives aplicables per a la protecció ecològica i mediambiental.

Utilització dels recursos apropiats per reduir els consums energètics i la producció de residus, aplicant mesures que minimitzin els efectes mediambientals de les activitats pròpies de l’empresa.

Disseny de nous productes que possibiliti una producció amb el mínim de risc laboral i contaminació mediambiental. Finalitzada la vida del producte, s’assegura la seva eliminació i les matèries residuals seran reciclables tant com sigui possible.

Informació a l’administració, als treballadors i a tota la comunitat de tots els riscos que els productes i les instal·lacions puguin generar per la salut, la seguretat laboral i el mediambient, i també de les mesures de protecció adoptades.

Consideració de les possibilitats de participació en les iniciatives públiques o privades voluntàries que es plantegin per la millora de la salut, la seguretat en el treball i el medi ambient.

Informació mediambiental als usuaris de les nostres màquines per a la seva utilització, manteniment i manipulació, com també per a la seva eliminació final per retirada de servei.

Avaluació permanent dels efectes que sobre la salut, la seguretat laboral i el medi ambient puguin provocar els nostres productes, procediments de producció i residus.

Col·laboració amb els nostres proveïdors, tant de mercaderies com de subcontractacions, per tal de millorar els seus procediments en relació amb el medi ambient.

Adequada informació i formació a tot el personal de l’empresa perquè desenvolupi i apliqui bones pràctiques ambientals

La direcció de l’empresa, al més alt nivell, assumeix tots els compromisos anunciats en aquests principis i procurarà els recursos necessaris pel seu acompliment.